Vol. 3, 2000


April 9, 2017

Consumer Protection In Malaysia – The Need For A Holistic Approch
Mohamed Iqbal Mohd Shafi, National Institude of Occupational Safety and Health,
Halimah Haji Ahmad, Universiti Putra Malaysia
Page 1-7    |      Download PDF   |

Pola Pekerjaan, Pendapatan, Kemiskinan dan Perbelanjaan dalam Kalangan Penghuni Perumahan Awam Kos Rendah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Chamhuri Siwar, Mohd Fauzi Mohd Jani, Universiti Kebangsaan Malaysia
Page 8-21    |      Download PDF   |

Perbelanjaan dan Amalan Pengambilan Makanan Dalam Kalangan Isi Rumah Malaysia: Satu Kajian Kes
Ismail Omar, Fadzila Azni Ahmad, Universiti Sains Malaysia
Page 22-34    |      Download PDF   |

Thermal Comfort of Medium and Low Cost Double Storey Linked Houses
Nurizan Yahaya, Mohd. Peter Davis, Loke Chaw Liang, Universiti Putra Malaysia
Ricard Widdows, Ohio State University USA
Page 35-41   |      Download PDF   |

Kesedaran Terhadap Alam Sekitar: Kajian Perbandingan Antara Pengguna Melayu Cina Bandar
Md. Nor Othman, Suriyati MOhd. Umar, Universiti Malaya
Page 42-50    |      Download PDF   |

Memahami dan Menjangkakan Pilihan Pengguna: Kajian Kes Penswastaan Perkhidnatan Pemungutan Sisa Pepejal
Nor Ghani Md. Nor, Mohd Shukri Hajinoor, Khoo Lean Choo, Universiti Kebangsaan Malaysia
Khalil Md. Nor, Universiti Teknologi Malaysia
Page 51-57    |      Download PDF   |

Relating Consumers’ Attitudes and the Marketability of Generic Products
Nor Azila MOhd Noor, Azilah Kasim, Hisham Dzakiria, Universiti Utara Malaysia
Page 58-69    |      Download PDF   |

Retail Bank Marketing: A Study of Bank Image and Consumers’ Patronage
Abdul Razak Kamaruddin, Kolej Universiti Terengganu
Page 70-84   |      Download PDF   |

Internet Usage Patterns and Addiction: An Exploratory study among Malaysian Internet Users
Wan Jamilah Wan Jusoh, International Islamic University Malaysia
Jersing Gnana Kannu, Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Bukit Kajang
Page 85-96    |      Download PDF   |

Permintaan Perumahan: Kajian Kes Di Johor
Wook Endut, Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahmad Hariza Hashim, Universiti Putra Malaysia

Page 97-109    |      Download PDF   |